POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień w:

· zasady składania i realizacji zamówień w firmie

· zasady składania i realizacji zamówień oraz korzystania z platformy internetowej

2. Sklep internetowy www.hurt.bizuteria-infinity.com (dalej jako Sklep/ Administrator/Sprzedawca) prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienista 62, 60-289 Poznań, NIP: 785-171-23-71, REGON: 302608890.

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż hurtowa towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej www.hurt.bizuteria-infinity.com, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą jubilerską, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep.

4. Zawartość Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. Klient nadto, zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.

5. Do pełnego korzystania ze Sklepu niezbędne są:

a) urządzenie mobilne

b) dostęp do Internetu

c) przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:

- Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8,

- Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0,

- Google Chrome w wersji nie starszej niż 27,

- Opera w wersji nie starszej niż 12.11.

d) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

e) aktywne konto na stronie Serwisu znajdujące się pod adresem www.hurt.bizuteria-infinity.com

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BBT Bartosz Borowczyk, a Klientem zostaje poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy BBT Bartosz Borowczyk.

REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

2.Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia zobaczenie asortymentu Sklepu oraz możliwość dokonywania zamówień w Sklepie, wyłącznie firmą związanym z branżą jubilerską.

3. W przypadku gdy Użytkownik nie posiada Konta, a chce się zarejestrować, powinien postępować zgodnie ze wskazaniami poniżej.

4. W przypadku Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

5. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji i możliwości dokonania zamówienia zobowiązany jest podać następujące dane:

a)Pan/Pani

b) Imię

c) Nazwisko

d) Adres e-mail

e) Nazwa firmy

f) NIP

g) Miasto

h) Numer telefonu

i) Hasło j) Potwierdź hasło

6. Podczas Rejestracji istnieje możliwość zapisania się do Newslettera.

7. Założenie konta Klienta wymaga nadto złożenia przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia konta Klienta, a także dla celów wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celu realizacji Zamówień.

8. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

9. Konto Klienta staje się aktywne po jego akceptacji przez Administratora. Klient zostaje powiadomiony o akceptacji konta e-mailem na adres podany podczas rejestracji.

10. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

11. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu.

12. Kupujący oświadcza, że wprowadzone przez niego dane osobowe i firmowe są prawdziwe oraz że ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych.

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej www.hurt.bizuteria-infinity.com w szczególności ich właściwości, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

3. Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego konta w Sklepie pod adresem www.hurt.bizuteria-infinity.com , aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.

4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym www.hurt.bizuteria-infinity.com oraz aktualność danych Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

5. Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie firmy związane z branżą jubilerską, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i którym Administrator przydzielił konto w Sklepie.

6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wejść na stronę internetową Sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.

7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu.

8. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Sklep nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

9. Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jaki i poza granicami kraju. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie.

10. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

11. Wysyłając zamówienie ze strony www.hurt.bizuteria-infinity.com, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

12. Sklep przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się wyłącznie w dni robocze.

13. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie wyłącznie o specyfikacji podanej przy produkcie.

14. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Administratora działającego pod adresem: www.hurt.bizuteria-infinity.com, prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk.

15. Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia działającego pod adresem: www.hurt.bizuteria-infinity.com, prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk do wysyłki faktury e-mailem lub pocztą tradycyjną.

CENA TOWARÓW I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są:

a) cenami netto,

B) podawane w złotych polskich,

c) do podanych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.

2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

a) terminowa faktura VAT na 3 dni - przelew bankowy

b) terminowa faktura VAT na 30 dni - przelew bankowy

c) płatność gotówką przy odbiorze - pobranie

Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w Sklepie. Sprzedawca, będąc otwartym na potrzeby Kupującego, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty, innych niż obecnie dostępne w Sklepie. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo ze Sklepem.

3. W przypadku, gdy Kupujący nigdy wcześniej nie miał wystawianej faktury VAT, Sklep przewiduje przedpłatę należności za złożone zamówienie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na numer rachunku:

PKO BP 68 1020 4027 0000 1702 1505 6755

4. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen, oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

6. Ceny prezentowane przy produktach nie zawierają kosztów dostawy. Do ceny towarów/ produktów należy dodać koszty dostawy zgodnie z wybraną formą dostawy.

7. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego, oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

8. Jeżeli Klient nie uiścił należności za złożone zamówienie na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie, w rozsądnym terminie Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o obowiązku niezwłocznego uregulowania płatności w terminie ustalonym przez strony. Sprzedawca ma prawo do wysłania pisemnego wezwania do zapłaty.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności

b) dostępności towaru na magazynie

Czas ten obejmuje kompletowania i przygotowania towaru do wysyłki, nie obejmuje jednak dostarczenia produktu do Klienta. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze.

3. Koszt dostawy towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Koszt dostawy towaru zagranice ustalony jest indywidualnie w drodze korespondencji.

4. Dostawa odbywa się zgodnie z formą dostawy wskazaną przez Klienta w zamówieniu lub późniejszej korespondencji.

6. Czas dostawy zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej to 1-3 dni roboczych. Czas dostawy zagranice ustalany jest indywidualnie.

5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

7. Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.

8. Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

1. Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep ma prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient nie otrzyma danego towaru, zaś Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Każdego Klienta i Użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”. (tu musi być przekierowanie do podstrony)

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

NEWSLETTER

1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera, Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

3. Każdego Użytkownika serwisu, który wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera, obowiązuje aktualny Regulamin Newslettera znajdująca się na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin Newsletter

REKLAMACJE

1. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail Sprzedającego: biuro@bbt-bizuteria.pl lub na adres siedziby firmy: BBT Bartosz Borowczyk ul. Promienista 62, 60-289 Poznań przez formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie Sklepu w zakładce "Reklamacje" lub w inny dogodny dla Klienta. (tu musi być przekierowanie do podstrony)

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć: swoje dane kontaktowe, numer dowodu kupna, symbol towaru, date i powód reklamacji oraz opis zaistniałego problemu. W jak najszybszym, możliwym terminie od otrzymania reklamacji, Sprzedawca rozstrzygnie reklamację i skontaktuje się z Klientem. Usługodawca udzieli odpowiedzi czy reklamacja jest uwzględniona, czy też nie. W przypadku uznania reklamacji zostanie Klientowi zaproponowany sposób i tryb postępowania przy jej realizacji.

3. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera bądź innego urządzenia, z którego korzysta Klient podczas zakupów, nie mogą być podstawą do reklamacji Produktu (kolor, rozmiar, proporcje itd.).

4. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości.

5. Produkty mogą różnić się od prezentowanych na stronie towarów, w przypadkach:

a) Użycia kamieni naturalnych — Kamienie naturalne są tworzywami naturalnymi, stąd z uwagi na ich indywidualność może okazać się obiektywnie niemożliwym uzyskanie elementu będącego dokładnym odwzorowaniem modelu, znajdującego się w ofercie sklepu.

6. Klient powiennien zbadać dostarczony Towar przy jego odbiorze w obecności osoby dostarczającej Towar, a w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy w obecności osoby wydającej.

7. Klient powinnien zbadać odbierany Towar zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.

8. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Klient powinnien sporządzić niezwłocznie protokół, w którym zostaną wskazane wszelkie zaistniałe wady.

9. Zwracany w tym trybie towar będzie przyjęty, gdy produkty będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania, które świadczą o wykorzystywaniu produktu innym niż tylko do celów jego sprawdzenia. Towar powinien być kompletny i zwrócony wraz z dowodem zakupu.

10. Klient jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy na własny koszt.

11. Towar reklamowany powinien zostać wysłany niezwłocznie i powinien również zostać należycie zabezpieczony i spakowany w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny transport do Sprzedającego.

12. W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedający ponosi koszty związane z ponownym dostarczeniem nowych towarów Kupującemu. Sprzedający nie pokrywa jednak kosztów przesyłki w przypadku bezpodstawnej lub odrzuconej reklamacji.

13. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

14. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

PRAWO AUTORSKIE

1. Wszystkie zdjęcia, grafiki oraz treści zamieszczone na stronie internetowej www.hurt.bizuteria-infinity.com są własnością firmy BBT Bartosz Borowczyk administrującej sklepem internetowym www.hurt.bizuteria-infinity.com.

2. Kopiowanie zdjęć, grafik i treści zamieszczonych na stronie www.hurt.bizuteria-infinity.com jest bezwzględnie zabronione bez zgody Administratora.

3. Zabrania się pobierania i wykorzystywania treści zamieszczonej w serwisie do celów marketingowych czy handlowych bez zgody Administratora.

DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem: BBT Bartosz Borowczyk, ul. Promienista 62, 60-289 Poznań

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 519 693 221

c) za pośrednictwem e-mail: biuro@bbt-bizuteria.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowanie o zmianie niniejszego Regulaminu poprzez wiadomość e-mail. Jeżeli Klient, który otrzymał wiadomość e-mail i nie poinformuje Sprzedawcy o braku akceptacji zmian regulaminu w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, oznacza, iż zaakceptował przedmiotowe zmiany.

2. Brak akceptacji wprowadzonych zmian powoduje utratę możliwości składania przez Klienta zamówień i zawierania z Usługodawcą umów Sprzedaży. W takim wypadku Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie i usług, i żądania usunięcia konta Klienta w każdym czasie.

3. Do umów sprzedaży i zamówień zawartych i złożonych przed wprowadzeniem zmian Regulaminu ma zastosowanie poprzednia wersja Regulaminu.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 1 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu, lub hasła do takiego konta.