§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez działającego pod adresem: www.hurt.bizuteria-infinity.com (dalej jako Sklep/Serwis) prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienista 62/4, 60-289 Poznań, NIP: 785-171-23-71, REGON: 302608890 (dalej jako Administrator/Sprzedawca).

§ 2 PRZEDMIOT USŁUGI

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora Serwisu na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.hurt.bizuteria-infinity.com i promocjach organizowanych w sklepie, a także innych akcjach przez przeprowadzanych przez markę.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Administratorem Serwisu udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA

1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

2. Korzystać z usługi Newsletter może każda zarejestrowana osoba, która na stronie internetowej www.hurt.bizuteria-infinity.com w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

4. Klient, korzystając z usługi Newsletter, zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.

5. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

§ 4 CZAS TRWANIA USŁUGI

1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: marketing@bbt-bizuteria.pl lub pocztą na adres podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 5 DANE OSOBOWE

1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

5. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. A po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).

6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie.

§ 6 REKLAMACJA

1. Wszelkie reklamacje odnośnie świadczenia usługi "Newsletter" należy składać na adres e-mail: marketing@bbt-bizuteria.pl lub pocztą bezpośrednio na adres siedziby podany w Regulaminie.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez działającego pod adresem: www.hurt.bizuteria-infinity.pl prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienista 62/4, 60-289 Poznań, NIP: 785-171-23-71, REGON: 302608890.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 10.08.2018 r.